LA BARUNISSA RI CARINI LAURA LANZA: “Cani carinisi”

Vannu cuntannu ca quannu a Carini successi lu casu di la Barunissa Laura Lanza…

Ca so patri la scannau a corpa ri cuteddu, idda, a picciotta jia currennu di cammara ‘ncammara

pi nun farisi pigghiari e jia gridannu: “Aiutu, Carinisi, Aiutu, Carinisi”.

Ma comu fu, comu jiu lu fattu, è ca di li Carinisi nun curriu nuddu pi aiutalla,

e lu patri cci minà na murtali cutiddata nta lu cori, a so figghia.

A stu bruttu, idda, ca mischina nun si vitti dari aiutu di nuddu, jetta na vuci strema, gridannu:

“Cani, Carinisi”  vulennucci diri ca eranu veri cani, pirchì nun la vosiru aiutari.

E di ddocu arristau lu mottu ca si dici Cani, Carinisi!

Precedente MITI, STORIE E LEGGENDE DI SICILIA: L’orecchio di Dionisio e il Caravaggio Successivo Akragas (Ἀκράγας) il Tempio di Zeus Olimpio